نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (٣)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٣):
                                                                                  Shafiie-Abd-1