روانشناسی اعتماد به نفس و انقلاب/ عوامل رهایی از مهار استبداد، سخنرانی علی شفیعی (٣)

                                                                             Shafiei-Ali-1

                                                                               

روانشناسی اعتماد به نفس و انقلاب، سخنرانی علی شفیعی (١)

روانشناسی اعتماد به نفس و انقلاب، سخنرانی علی شفیعی (٢)