جهانگیر گلزار - ایران در انقلاب .مردم چه می خواهند و نظام چه می کند ؟

مصاحبه با رادیو عصر جدید -  golsar17.11.22

پاسخ به خواسته های بر حق مردم که فریاد آزادیخواهی می دهند گلوله و زندان نیست .

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید