وحدت؟!! مگر در جریان انقلاب با پهلوی طلب می توان وحدت کرد، سخنرانی محمود دلخواسته

وحدت؟!! مگر در جریان انقلاب، با ضد انقلاب (پهلوی طلب) می توان وحدت کرد، سخنرانی محمود دلخواسته:
                                                                                   Delkhasteh-Mahmoud2-1