لزوم شفافیت هویت و بیان و اهداف و بدیل جنبش عمومی/ شاه برود ابن زیاد بیاید؟، سخنرانی فیروزه بنی صدر

لزوم شفافیت هویت و بیان و اهداف و بدیل جنبش عمومی/ شاه برود عبیدالله بن زیاد بیاید؟، سخنرانی فیروزه بنی صدر:
                                                                                 Banisadr-Firouzeh2-1