۶۶ روز جنبش خودجوش و خروج ترس‌ از دل های مردم و انتقال آن به جان رژیم، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Al-1

                                                                                        


در این رابطه