نقش وژدان احساسی- روانی در دفاع از خود در بازداشتگاه و بازجویی و زندان و شکنجه‌ گاه، سخنران علی صدارت

                                                                            Sedarat-Al-1

                                                                          

منبع:

 
 

وژدان‌ های انسان و نقش آنها در رویارویی با ناحق‌ وندی