نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۵)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۵):                                                                   

                                                                           Shafii-Abdolahi-1

                                                                 


در این رابطه