مهران مصطفوی: اختلاف نظر در باره در مفهوم در آستانه داشتن بمب اتمی بودن

mehran3bisدر این مصاحبه مهران مصطفوی در آغاز به توضیح یک مسئله اساسی می پردازد. معنی اینکه ایران در آستانه اتمی شدن قرار دارد چیست؟ قدرتهای غربی از چه زمانی یک کشور را برای داشتن بمب اتمی خطرناک می دانند؟ مطلب دیگری که در این مصاحبه به آن پرداخته شده است در باره دوراه حل خروج از بحران که در درون نام به آنها پرداخته می شود می باشد.