نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۶)

نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۶):
                                                                             Shafii-Abdolahi-1