مجید رضا رهنورد دومین اعدامی در روز ۸۷ جنبش خودجوش/ امتحان تحمل خشونت ما توسط رژیم، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-A-1