پاسخ های مردمی به اعدام های علی خامنه ای، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

پاسخ های مردمی به اعدام های علی خامنه ای، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ اسقلال و آزادی:
                                                                             Vafa-Jaleh14-1