ضوابط همکاری‌ ها در گروه های کوچک و بزرگ، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

                                                                            Sedarat-A-1