دلار فرزینی و و رانت خوارها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

دلار فرزینی و و رانت خوارها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                   Vafa J-Ab MO61