هدف، وسیله را توجیه نمی‌ کند! وسیله، هدف واقعی را به طور شفاف، مشخص می‌ کند، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                            

منبع:

 

https://alisedarat.com/1401/11/03/10607/