معیار ارزیابی کنش‌ ها برای حمایت و یا نفی آنها، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                                         

منبع:

https://alisedarat.com/1401/11/24/10674/

                                                                                            


در این رابطه