جنایت مسموم سازی دانش آموزان دختر و ... و آژانس اتمی و آرزوی علی خامنه ای، مصاحبۀ با مهران مصطفوی

جنایت مسموم سازی دانش آموزان دختر و ... و آژانس اتمی و آرزوی علی خامنه ای، مصاحبۀ سعید بهبهانی با مهران مصطفوی (فوق دکترای فیزیک- شیمی- استاد دانشگاه):
                                                                                  Mostafavi-Mehran-1
                                                                                             

در این رابطه