منشور‌ها و نکاتی که می‌ توانند اتحادآور یا تفرقه انگیز باشند، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-A-1

                                                                 

 


در این رابطه