عید ۱۴۰۲ و درد دل نوروزی، سخنرانی علی صدارت

                                                                            Sedarat-Ali-1