برخی گزینه‌ های رژیم ولایت فقیه برای ادامۀ حیات خود، سخنرانی علی صدارت

                                                                                Sedarat-A-1