فقدان راه حل خارجی برای بحران‌ های ایران، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Al-1