علی صدارت: هویت و کارنامه‌ خادمان و خائنان به مردم، در رابطه با سلطه‌ سالاران و در توازن قوا مشخص می‌ شود

                                                                             Sedarat-A-1