روی به مردم و حقوق - پشت به قدرت و خشونت، سخنرانی علی صدارت

                                                                          Sedarat-Ali-1

                                                                            


در این رابطه