تولید فقر روز افزون و راه حل خروج از آن - جهانگیر گلزار

golsar37مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای گلزار / 28 یولای 2023

 

استبداد فقیه تولید انواع خشونت می کند که فقر از جمله آنهاست . امروز مردم ایران هر روز فقیر تر می شوند و مافیای مالی نظامی در رانت خواری و تولید سرمایه های باد آورده هر روز بزرگتر می شود .

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz9sEuD8vM0

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""