بررسی مثال‌ هایی از رویکرد به قدرت و سلطه و پشت‌ کردن و رویگردانی از مردم و حقوق، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-A-1

                                                                                


در این رابطه