گفتگویی با نسل نفی‌ کنندۀ انقلاب با نسل انقلاب، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-Al-1

  


در این رابطه