اسرائیل - فلسطین و بیماری بسیار مسری خشونت!/ تشدید بحران تجاوزها به حقوق، سخنرانی علی صدارت

                                                                              Sedarat-A-1