سخنرانی و بحث آزاد، گذار به دموکراسی در ایران، چالش ها و راه حل ها، برگزار کننده مجامع اسلامی ایرانیان- پاریس

                                                  Bahs Azad-Juin