دعوت عام مجامع اسلامی ایرانیان به سخنرانی و بحث آزاد در بارۀ تأثیر "توافق" هسته ای در وضعیت ایران

                                                      Jal-Nov2-1  


در این رابطه