دعوت به جلسه سخنرانی - قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه دوران گذار ، برنامه عمل

hamburg-11-5-2019-HELL