بیانیه حزب ملت ایران در تحریم انتخابات

پاینده ایران
ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می‌کنیم و از تو یاری می‌جوییم.

ما در این انتخابات، با توجه به نظارت استصوابی، هم چون گذشته شرکت نمی‌کنیم

هم میهنان!
    در حالی که شرائط ملی و فراملی نشان از سوء مدیریت کاربدستان در تصمیم‌گیری و اداره امور دارد، در بزنگاه‌های گوناگون، به این مهم اشاره کرده‌ایم و از سال 1359 خورشیدی به درستی چگونگی برگزاری شایسته انتخابات واقعی ملت را یادآور و از رفع موانع پش‌روی در هر گزینش ملی، هشدار داده‌ایم که هربار به آنها بی‌توجهی شده‌است.
    آیا با اینهمه، تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی ملت، شرکت کردن در انتخابات که هربار نامزدها وعده بدون عمل به رفع نابسامانی‌ها می‌دهند، امکان‌پذیر است؟ ما حزب ملت ایران در این انتخابات، با توجه به نظارت استصوابی و موانع دیگر شرکت نمی‌کنیم.
    ذات نایافته از هستی بخش     کی تواند که شود هستی بخش
پس چه باید کرد؟  ما براین باوریم که راه خرج از بن‌بست‌های پیش روی، لشگر‌کشی خیابانی و ایجاد جو خشونت در برابر جوانان به جان آمده که خواهان حقوق قانونی خود هستند، نیست. و چاره آن نمایش شرکت در انتخابات هم نیست. بلکه بازپس دادن حقوق واقعی و قانونی ملت به ملت است و لازمه این امر
- اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر (که ایران متعهد به اجرای آن است)
- ایجاد فضای سیاسی – اجتماعی باز از راه پاسداشت آزادیهای فردی و همگانی
- آزاد گذاردن همه حزبها و سندیکاها و گروه‌های مدنی
- رفع تبعیض‌های قومی و جنسیتی
- اجازه نشر به روزنامه‎‌ها و ... برکنار از سانسور
- برچیدان زندان‌های سیاسی
حزب ملت ایران
تهران 20 بهمن 1398 خورشیدی