بیانیه مهندسان مشاور و متخصصان و "تعدادی از اعضا"ی گروه دیده بان لرزه‌ای در حمایت از مردم خوزستان

 

سلام به سرزمین نخل‌های سرفراز، خوزستان

سالها خودبسندگی، ناکارآمدی و فساد نتایج خود را در بروز ابربحرانهای زیست محیطی شامل نابودی تالابها، رودخانه‌ها، گیاهان، خشکیدگی و ویرانی اقلیمی، مرگ جانوران و گیاهان، فلاکت اقتصادی و در یک کلام تهدید "زندگی" در خوزستان و جای جای ایران زمین نمایان ساخت.

حق حیات، حق ذاتی هر انسان و زیستنده ایست و آب، مایه‌ی اولیه زندگیست. اینک مردم بجان آمده خوزستان از بی آبی و نابودی احشام، بیکاری و... در دفاع از حق حیات خود و زیست بومشان، که اولین حق ذاتی هر موجود زنده ایست، با تکیه بر حقوق شهروندی خویش با روشی مدنی و برپایی تظاهرات مسالمت آمیز بپاخاسته‌اند و جامعه ایران با روشهای گوناگون به دفاع از حقوق اهالی خوزستان پرداخته و با صدای رسا اعلام می‌دارد که پاسخ اعتراض‌های مدنی ناشی از بی آبی هم میهن خوزستانی گسیل تجهیزات اعمال خشونت علیه معترضان و استفاده از گاز اشک آور و... نیست! این روش و چنین ساختاری ناتوان از حل بحران بوده و خود بحران زاست. تنها راه، شنیدن صدای مظلوم، پذیرش حق حیاتی انسانها و تن دادن به احقاق حقوق شهروندی آنها، اعمال و احترام به حقوق محیط زیست در پیوند با حقوق ملی ایرانیان در برپایی "زندگی" و کرامت انسان، توسعه پایدارهمه جانبه و استقرار ایران در جایگاه متناسب با شآن فرهنگ و تاریخ این سرزمین در نظام بین المللی است.
اینک ما، گروهی از متخصصان و مهندسان مشاور و بخشی از اعضای گروه دیده بان لرزه‌ای ضمن حمایت از مردم خوزستان در برخورداری از "زندگی کرامتمند "و حق شهروندی اعتراض مدنی، اعمال هرگونه خشونت علیه مردم را محکوم دانسته ویادآور میشویم راه حل بحرانهای پیش آمده در پاره تن ایران، خوزستان و نیز سایر ابر بحرانهای کشور ایجاد زمینه مناسب فعالیت نیروهای اندیشمند و کارآمد مستقل در ساختاری برآمده از مشارکت مبتنی برحقوق ملی ایرانیان است.
۵/۵/۱۴۰۰
امضا کنندگان:
فرهاد ابراهیمی، دکترسیدجمال اطهاری، دکتر گیتی اعتماد، مهندس لادن اعتضادی، مهندس محمد ولی بهزادی، مهندس الهام پارسی، مهندس مصطفی پورسعید اصفهانی، دکتر معصومه حسینی، دکتر اعظم خاتم، دکتر کامران ذکاوت، بهدخت رشدیه، مهندس بهزاد رشدیه، مهندس حامد رضایی، مهندس شهرزاد رضوی، مهندس خسرو زرتاب، مهندس سعید سادات نیا، مهندس هرمز سماواتیان، مهندس منصور شاکری فرد، مهندس علیرضا شهابیان، دکتر ابوالقاسم صانعی نژاد، مهندس درخشنده عابدی، دکتر محمد عدالتخواه، مهندس فرزانه کرم پور، مهندس مریم کهنسال نودهی، دکتر بهروز گتمیری، مهندس احمد گشایشی، مهندس خشایار لطفعلیان، مهندس عبدا لجلیل مژدهی، مهندس کیوان مساوات، مهندس حوریه مشهدی باقر موخر، مهندس قاسم ملکی، مهندس سید مرتضی موسوی، مهندس ارشیا نوری، دکتر زهرا (ترانه) یلدا.

به نقل از مطبوعات درون کشور