مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران

                                  میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
                                                   J J D va laique-1
                                                           مفهوم شهروند و حقوق شهروندی
سخنران: فریدون شمس
 
بخش سوم: 
 
- نگاهی به چند مفهوم بنیادین در انقلاب مشروطه
- پسامدهای انقلاب مشروطه در دوران پهلوی
 
                                      جمعه ۳ دسامبر، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
 
آدرس:
 
Zoom
 
Meeting-ID: 644 867 8452