حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران: اعتراض و رویارویی با آدمکشان ضد ایرانی حق مردم است!

HezbSocialDemocratVaLaicحزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران از مبارزات ملت ایران پشتیبانی می کند و کشتار مردمان بی گناه را در هر گوشه از خاک میهنمان جنایت و ناپسند می داند. هر ایرانی در هر کجا که باشد ایرانی و پاره ی تن ماست؛ بلوچ، کرد، لر، ترک، خوزی، تهرانی، گیلانی، خراسانی، مازندرانی و ... همه صاحبان راستین این سرزمین پهناور بوده و هستند. حزب ما از مبارزات مردمان بلوچستان، کردستان، خوزستان و همه ی استان های ایران پشتیبانی می کند. ملت ما دخالت های سرمایه داران جهانی و به ویژه انگلیس ها و نوکرانشان در ایران را برنمی تابد و از همه هم میهنان گرامی می خواهد که یک پارچه و دست در دست هم در برابر جنایت ها و خیانت های آخوندها این ابزارهای بی ارزش سیاست بیگانگان در ایران بپاخیزند و یک بار و برای همیشه بساط جاسوسان دین فروش و خائن را از ایران برچینند. تمامیت ارضی ایران همیشه با دسیسه های بیگانگان به خطر افتاده است. خاک کشور پهناور ایران در پانصد سال گذشته با فریب و توطئه های انگلیس ها و نوکرانشان تکه تکه شده و پهنه هایی از کشور بزرگمان را از یکدیگر جدا کرده اند. اجازه نخواهیم داد که بار دیگر میهنمان پاره پاره شود. کسی دیگر فریب خمینی ها و خامنه ای ها را نخواهد خورد و در برابر جدایی هر ذره از خاک ایران ایستادگی خواهد کرد.  

بیش از پانزده روز است که در سراسر ایران زنان و مردان دلیر و میهن دوست ما با جانفشانی و فداکاری در برابر اشغال گران بیگانه پرست به رویارویی و مبارزه پرداخته اند. این مبارزه تا پیروز ی و برچیدن حکومت اسلامی ادامه خواهد داشت. مبارزان میدانی در هر کوی و برزن و هر شهر و ده می باید گروه های رهبری برپا کنند و به یکدیگر بپیوندند. هم میهنان ما برای به زانو در آوردن دشمن اشغالگر می باید شب و روز در کف خیابان ها بمانند. آنان بهتر است خیابان ها را تا پیروزی نهایی ترک نکنند و پادگان ها، زندان ها، تلویزیون ها و نقاط حساس را با حرکت انبوه خود و بدون خونریزی در اختیار بگیرند. کارکنان بخش دولتی و خصوصی نیز می باید با اعتصابات سراسری حکومت را به زانو درآورند. بیش از هشتاد میلیون ایرانی باید خانه ی خود را از آدمکشان و اشغالگران پس بگیرند. 

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران باور دارد که هیچ نیرویی نمی تواند در برابر میلیون ها ایرانی که برای به دست گرفتن سرنوشت خود و حاکمیت ملی به پا خاسته اند مقاومت کند. ملت ما برای آزادی، برای خوشبختی، برای امنیت و برای نداها، مهساها، پویاها، نویدها، حدیث ها و هزاران زن و مرد و کودکی که حکومت اسلامی کشته، به پا خاسته است و بر بیگانگان و گماشتگان آن پیروز خواهد شد. ایران خانه ماست و ایرانی خواهر، برادر، فرزند و جگرگوشه ی ماست. ما کشتار مردمان بی دفاع اعم از کرد ، لر، بلوچ و از هر قوم و تبار، زن و مرد، دانشجو ، کارگر و از هر گروه و طبقه ی اجتماعی را محکوم می کنیم و خواست آن ها را بر حق می دانیم. شعار ها در خیابان ها نشان دهنده عزم و اراده ی هم میهنان ماست. از هر گوشه ی این خاک پهناور فریاد بر می آید که: "می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم!"، "زن، زندگی، آزادی!" ... همه ی فریاد ها و شعار های هم میهنان ما در سراسر ایران عمق اندیشه و خواست ملت ما را نشان می دهد.

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی جمهوری خواهان)

یازدهم مهرماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۳ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی