بیانیِ جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز خطاب به اساتید جهت همبستگی با اعتصابات سراسری

Daneshgah Nokhbegan استادان و آموزگاران شریف، سال‌ هاست که تحت آموزه‌ هایتان مبارزه مشق می‌ کنیم‌؛ مبارزه با شرق، مبارزه با غرب، مبارزه با نفس، مبارزه با جهالت و هر آنچه نیاز باشد!
 
آری ما مبارزان خوبی تربیت شده‌ ایم. اینک اما بزرگترین مبارزه، مبارزه با ترس است، این بلای خانمان‌ سوز و دهان‌ دوز.
 
ما جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز، بر آن شدیم تا برای آنچه که مطالبه‌ ی انسانی و به حق است، اعتصاب کنیم و این مهم جز با همراهی آموزگاران روز که شمایید، نتیجه‌ بخش و میسر نیست.
 
اینک میدان عدالت‌ خواهی، تشنه‌ ی ابراز وجود شماست. ما دانشجویان، دین خود ادا کردیم و دل و چشم به دستان همراهان دوخته‌ ایم تا که همه باهم، صدایِ دستانمان، طنین‌ انداز آزادگی گردد.
 
که خداوند، تاریخ، و آیندگان، قاضی باشند.

در این رابطه