فراخوان ویژۀ کمیتۀ دفاع از حقوق جوان و دانشجو/ حقوق ذاتی و حقوق شهروندی

                           Frakhan-Hoghough-1

سخنرانی محمد رضا راعی
 
آدرس زووم تالار گفتگو:
 

در این رابطه