سازمان پزشکان و پیراپزشکان جبهه ملی ایران: خشونت افسار گسيخته ي حاكميت ناكارآمد را محكوم میکنیم

Jebhe-Melli Iran-1در دور جدید قیام ملی و آزادیخواهانه مردم ایران که از حدود چهل روز پیش و به دنبال قتل دلخراش دختر 22 ساله، خانم مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز گردید، حکومت جمهوری اسلامی چنانکه شیوه و خصلت آن است، در سراسر کشور به سرکوب خشونت بار نسبت به مردم به پا خاسته و معترض دست زد. ولی تصور نمی شد که این حکومت حتی حرمت و شان جامعه پزشکی فرهیخته این سرزمین را نیز رعایت نکند. اما متاسفانه حکومت نسبت به تجمع پزشکان، در مشهد و شیراز نیز گستاخانه راه سرکوب و برخورد ددمنشانه در پیش گرفت. و با نهايت شگفتي و تاثر شاهد آن بوديم كه در روز چهارم آبان در تهران هم نيروهاي سركوبگر حكومتي در برابر اعتراض مدني گروهي از پزشكان و پيراپزشكان حق طلب و ميهن دوست، به جاي انجام وظيفه در راستاي حمايت از حقوق شهروندي آنان و تامين امنيتشان و شنيدن اعتراضشان و اقدام در راستاي رسيدگي به خواسته هایشان، به دور از هر منطق و اخلاقي به سوي آنان يورش بردند و صدمات جسمي و رواني شديدي بر آنان وارد ساختند. و عده ای از آنان را بازداشت نمودند.

بر خورد آنان با پزشکان به حدی سخیف و غیر قابل باور بود که رئیس و قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران از سمت های خود استعفا دادند. ما اين حرمت شكني و نقض حقوق انساني و شهروندي پزشكان و پيراپزشكان را به شدت محكوم مي كنیم و خواستار آزادی پزشکان بازداشت شده و شناسايي، محاكمه و مجازات عاملان و آمران در اسرع وقت هستیم. حاكميت بايد دريافته باشد چنين برخوردهايي در پيشگاه ملت بزرگ ايران فراموش ناشدني است و بايد به زودي پاسخگوي چنين تعدي هايي باشد. جامعه ي بهداشت و درمان به حكم وظيفه ي حرفه اي و اخلاقي و انسانی خود، درمان آسيب هاي جسمی، رواني، اجتماعي باشندگان اين مرز و بوم را دنبال مي كند و پيگير مطالبات بر حق آنان می باشد.

جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱

سازمان پزشکان و پیراپزشکان جبهه ملی ایران

 


در این رابطه