بیانیۀ جمعی از دانشجویان معدن دانشگاه تهران در تحریم کلاس‌ ها

                                             Daneshgah-Madan-1