اطلاعیۀ معلمان و فرهنگیان سقز/ همکاری‌ های مدیریت آموزش و پرورش سقز با عوامل سرکوب و نهادهای امنیتی و نظامی رژیم

اطلاعیۀ معلمان و فرهنگیان سقز در رابطه با همکاری‌ های اخیر مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با عوامل سرکوب و نهادهای امنیتی و نظامی رژیم بر علیە معلمان سقز:
                                                                              daneshamuzane iran
در راستای اقدامات سرکوبگرانۀ حاکمیت در جریان انقلاب ژینا، این بار مسئولان بی‌ کفایت و نان‌ بە نرخ‌ روزخورهای مستقر در ادارۀ آموزش و پرورش سقز، اقدام بە کسرِ حقوق شمار کثیری از همکاران شرکت کنندە در تحصن و اعتصاب سراسری هفتە های اخیر فرهنگیان و نیز معرفی دست کم ۸ نفر از معلمان شهرستان بە هیأت تخلفات استان نمودە اند.
 
همچنین طی یک ماە اخیر، تعدادی از همکاران، جهت بازجویی بە ستاد خبری اطلاعات و نیز شماری نزد مسئول حراست آموزش و پرورش فراخواندە شدە و مورد بازجویی قرار گرفتە اند.
 
این موارد، علاوە بر همکاری وقیحانۀ این مدیریت با نهادهای سرکوب، طی ۵۰ روز گذشتە در اسکان نیروها و تجهیزات نظامی در مدارس و فضاهای آموزشی، از جملە مدارس معراج، شهدای غزە و نیایش، و ورود یگان ویژە و لباس شخصی‌ های اطلاعات بە مدارس جهت برخورد با دانش‌ آموزان انقلابی، کە منجر بە ضرب و شتم و ربودن تعدادی از دانش‌ آموزان و زخمی شدن چند نفر از همکاران شدە است، می‌ باشد.
 
لذا ما معلمان و فرهنگیان آزادیخواە سقز، ضمن ابراز انزجار از این برخوردهای قهرامیز و ایجاد تدابیری جهت انتقامی سزاوار در آیندە ای نزدیک از عوامل آن، سرپرست بی‌ تدبیر و سرسپردۀ این ادارە، بە نام حسین صید مراد، و مسئول حراست، بە نام مهدی کاوە، کە بە دروغگویی و تهیۀ گزارش‌ های کذب بر علیە معلمان، شهرۀ خاص و عام است را بە عنوان مسئول مستقیم این اقدامات نابخردانە معرفی می‌ کنیم.
 
معلمان و فرهنگیان سقز،
۱۶ اُم آبان‌ ماە ۱۴۰۱