بیانیۀ انجمن آزاد اندیش دانشگاه علامه طباطبایی در محکومیت رفتار سرکوب گرایانه مسئولین دانشگاه

بیانیۀ انجمن آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی در محکومیت رفتار سرکوب گرایانه مسئولین دانشگاه و فاجعه حمله به خوابگاه سلامت:
                                                                              Daneshgah-Tabatabaei-1
                                                             Daneshgah-Tabatabaei Bai-1

در این رابطه