اعلام اعتصاب ٣ روزۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز

                                                                        Daneshjou-1

                                   Daneshgah-Honar Tabris-1


در این رابطه