بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی در اعتراض به بازداشت دانشجویان

Daneshjou امروز ظلم و جنایتی که هر روز در خیابان‌ ها و دانشگاه‌ های کشور در حق انسان‌ های بی‌ گناه و دانشجویان آزادی‌ خواه روا داشته می‌ شود، دیگر بر هیچ کس پنهان نمانده است. اما گویی هر روز باید بی‌ معنا تر شدن واژه‌ های تازه‌ ای را به نظاره بنشینیم.
 
امروز ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی پس از احضار و مراجعه به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، دستگیر شده‌ اند و هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌ کنندۀ آنها در دسترس نیست. 
 
سکوت جامعۀ دانشگاهی، امروز نه تنها توهین بزرگی به جایگاه دانشجو و انسان است، بلکه به معنای حمایت از ظلم و ظالم است.
 
اعتراض‌ های مسالمت‌ آمیز و اعتصاب دانشجویان، با وجود تهدید و ارعاب و فشار فزاینده، تنها ابزار ما برای مقابله با امپراطوری خون و وحشت است. امپراطوری دروغینی که از صدای حق‌ طلب دانشجویان آنقدر می‌ ترسد، که حاضر است دستان نهادهای بهداشت و درمان را هم به جور و جنایت آلوده کند.
 
پس تا زمانی که حتی یک دانشجو در بند باشد و حتی یک قطره خون از انسان بیگناهی به خاک ریخته شود، از پای نخواهیم نشست. 
 
ما، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی، ضمن محکوم کردن سرکوب و بازداشت دانشجویان، از تمامی اساتید و هم‌ دانشگاهیان خود دعوت می‌ کنیم که از یکشنبه ۲۹ آبان ماه با تحریم کلاس‌ های درس، در کنار ما به تحصن، تجمع و دادخواهی دانشجویان بازداشتی بپردازند.
 
۲۸ آبان ۱۴۰۱،
دانشگاه علوم‌ توان بخشی‌ و سلامت‌ اجتماعی
 

در این رابطه