بیانیۀ جمعی از دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت در پیوستگی با اعتصابات

                                                                           Daneshgah- El Sanat-1

                                         Daneshgah- El San-1


در این رابطه