بیانیۀ جمعی از ماموستایان و مدرسان و امامان جمعه و جماعت شهرهای سنندج و دهگلان و روستاهای تابعه

بیانیۀ جمعی از ماموستایان و مدرسان و امامان جمعه و جماعت شهرهای سنندج و دهگلان و روستاهای تابعه جهت اعلام حمایت از مطالبات دینی و قانونی ملت شریف ایران:
                                                                                      Jonbesh Iran1401