اطلاعیۀ شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت (بازنشستگان و شاغلین)

Kargaran-Sanate Naft درود بر روان زخم خوردۀ کارکنان صنعت نفت
 
کارکنانی که با هر مدرک و هر سمتی که هستند در این ده سال آنقدر مورد بی مهری قرار گرفته اند که زخم های زندگیشان با اجرای چند بارۀ مادۀ ١٠ هم بهبود نخواهد یافت.
 
روی سخن ما نه تنها با وزیر، بلکه با همۀ کسانی هست که اندک دستی در ستم بر کارکنان زحمتکش صنعت نفت دارند. تورم افسار گسیخته‌ ای که سال ها گریبانمان را گرفته است و بیشتر سازمان ها هر کدام بیش از چند بار با افزایش دریافتی کارکنانشان به رضایت مندی نسبی دست یافته اند. در صورتی که کارکنان صنعت نفت بوده اند که از قافله افزایش دستمزدها عقب مانده اند. 
 
وزارت نفت نه تنها از اجرای قانونی که ١٠ سال پیش تصویب شده است، سر پیچی نموده، بلکه در این دهه فقط یک بار با افزودن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به کارت حقوق، صورت مسأله را پاک نموده است.
 
ما پیش از این هم گفته ایم، مشکل کارکنان زحمتکش صنعت نفت، فقط اجرای قانون عقب افتادۀ مادۀ ۱۰ نیست، مشکل ما ظلمی است که بیش از ١٠ سال بر ما روا داشته اید. مادۀ ١٠ اگر هم به درستی اجرا گردد، کارکنان با مدرک زیر لیسانس نه تنها از آن هیچ سودی نخواند داشت، بلکه زیان هم خواهند دید، ما افزایشی فراتر از مادۀ ١٠ نیاز داریم، دریافتی بن کارت های ما در  مناطق عملیاتی سراسر ظلم است بر این کارکنان، پاداش سنوات و آنهم از پس اندازی که از جیب کارمندان نفت برداشته شده، فقط بازی کودکانه با سکه هاست.
 
ما کارکنان رسمی صنعت نفت حق خود را گدایی نمی‌ کنیم که بخواهید با اندک چیزی ما را از در خود برانید، اگر شما در پی ارزش خود در میان نهاد های حکومتی نیستید، ما برای خود و خانواده هایمان و کاری که انجام می‌ دهیم و دستمزدی که در برابر انجام کارهای طاقت فرسا در شرایط ناهنجار کاری و بدور از خانواده انجام می دهیم، ارزش قائلیم. 
 
ما کارمندان رسمی صنعت نفت، خواهان اجرای کامل مادۀ ١٠، افزایش دستمزد همکارانمان با مدرک پایین تر از لیسانس، افزایش مبلغ بن کارت ها، بویژه در مناطق عملیاتی، افزایش پاداش سنوات و همچنین، برداشتن سقف حقوق هستیم و بر خواسته‌ هایمان پافشاری خواهیم کرد.
 
شاید خوب می دانید که ما دیگر آن کارمندان مظلوم نیستیم که هر گونه ظلمی را بر ما روا دارید، بلکه با مطالبۀ گرانی روبرو هستید که با همبستگی که در این بازۀ زمانی برای خود ساخته اند، توان آن را دارند که هر آنچه را بخواهند انجام دهند. پیش از آنکه خشم ما را برانگیزید، در اندیشۀ خشنودی، کارکنان زیرمجموعه وزارت نفت باشید. 
 
شاید زمان دلجویی از کارکنان آنقدر کوتاه باشد که فرصت پشیمانی هم نداشته باشید.
 
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، 
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
 
قرار ما: ساعت ۰۰: ۱۰ روز ۱۴۰۱​.۱۰.​۱۰