نامۀ سرگشادۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران پیرامون اقدامات غیرقانونی و بی‌ کفایتی "ریاست دانشگاه" به "وزیر علوم"

                                                                                   Nameh-1

                                          Danesgah-Honar-1


در این رابطه