بیانیۀ شورای صنفی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص حکم غیرقانونی و ناعادلانه بر علیه حسن باقر‌ی‌ نیا

بیانیۀ شورای صنفی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص حکم غیرقانونی و ناعادلانه ریاست محترم دانشگاه، هئیت رئیسه و یا هر مرجع دیگر در داخل یا خارج از دانشگاه مبنی بر تعلیق دکتر حسن باقر نیا:
                                                               bayanie2
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند                  چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
 
جامعۀ دانشگاهی محل زیست، پرورش و تعامل است، محل رشد و تفکر و تجرب.
 
مگر جز این است که دانشگاه باید مأمن و مأوا باشد؟!
 
مگر نباید از ارزش‌ ها و درونمایه‌ ها و کسانی که مایۀ فخر و مباهات ایران و ایرانی‌ اند، دفاع کند؟! خواه مدافعش دانشجو باشد، خواه استاد.
 
مگر نه اینکه باید غمخوار و حامی آنانی باشد که حس بالندگی، غرور آفرینی و دانش اندوزی را در شریان‌ ها به جریان وا می‌ دارد؟
 
مگر رسالت دانشگاه جز این است که انسان‌ هایی خردمند، اهل اندیشه، صاحب نظر، شجاع و آزادی‌ خواه بپروراند؟! 
 
حال اینک، مایۀ تأسف جامعۀ دانشگاهی است که ببیند عضوی بس فرهیخته از اعضای دانشگاه، آن هم نه عضوی معمولی که استادی مجرب، با شرافت و با درایت را طی اقدامی بس ناجوانمردانه و البته غیرقانونی به تعلیق درآورده‌ اند و ایشان را از رسالت اصلی‌ اش، یعنی آگاهی‌ سازی و انتقال عشق و معرفت منع نموده‌ اند!؟ 
 
دکتر حسن باقر‌ی‌ نیا، عضو هئیت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و جزو آن دسته از اساتیدی است که در طول عمری، خدمت علمی و آموزشی به ارزش و اعتبار دانشگاه افزوده است و در این روزها که غبار بر ساحت حقیقت نشسته است، سکوت نکرده و حمایتش همواره شامل حال مردم این سرزمین بوده است! و البته که می‌ دانیم صراحت بیان و صلابت ایشان در بیان حقایق روز و دفاع از حقوق ملت چیز جدید و غریبی نیست!!!
 
پس چگونه فقدان چنین اساتیدی که همواره غمخوار، همراه، هم‌ دل و هم‌ آوای مردم‌ اند درد و دغدغۀ دانشجو نباشد!؟ 
 
ما به عنوان عضوی از پیکرۀ دانشگاهی ایران، دغدغۀ از دست دادن چنین اساتیدی را داریم، و نه تنها  معتقدیم اخذ این تصمیم برای استاد باقری‌ نیا نهایت بی عدالتی است، بلکه آن را بسیار هم نسنجیده و مغرضانه می دانیم! 
 
حال سؤال ما این است ...  آیا در هنگام ممانعت از تابش خورشید، حداقل شمعی برای افروختن در کف دارید؟!! 
 
و آیا معنای درست اندیشیدن همان چیزی است که شما می‌ گویید؟! اصلاً چه کسی مرز درست و غلط، خوب یا بد، زشت یا زیبا را مشخص می کند؟! 
 
این فضای بوجود آمده، فضایی بس خفقان‌ آور است. 
 
امروز جامعۀ دانشجویان آگاه، روشن و بیدار دانشگاه حکیم سبزواری از اتخاذ کنندگان این تصمیم (چه در داخل و چه خارج از دانشگاه) انتظار داریم به تبع، احترام به خواستۀ اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان و استادان دانشگاه سراسر کشور نسبت به تعلیق آن استاد ارجمند تجدید نظر کرده و به بازگردانی جناب دکتر باقری‌ نیا در سرآغاز ترم جدید (نیم سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ) به حوزۀ آموزش اقدام نمایید و به این فضای متشنج، نا آرام و معترض پایان دهید!
 
منبع: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

در این رابطه