بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشکدۀ زبان‌ ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران/ پرونده‌ سازی انضباطی در خصوص حجاب و ...

بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشکدۀ زبان‌ ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در خصوص رفتار توهین‌ آمیز و تهدید آمیز دانشگاه با دانشجویان و خانواده‌ هایشان و همچنین پرونده‌ سازی انضباطی در خصوص حجاب:
                                                                                          Nameh-1
                       Daneshgah Tehetan-Zaban-1