پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسب کودتای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

Majame-Arm-1 در روز سی خرداد ۱۳۶۰ با فرمان آقای خمینی، مجلس شورای اسلامی که اکثریت بزرگ اعضای آن با تقلب در آرا جایگاه نمایندگان واقعی مردم را غصب کرده بودند با رأی به عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر، نخستین رئیس جمهور منتخب مستقیم تاریخ ایران، آخرین مرحله از کودتای خزنده بر ضد جمهوریت و حکومت قانون که هدف انقلاب ضد استبداد و وابستگی بود، انجام گرفت.

این روز، نقطه عطفی دردگردیسی انقلاب که نوید بخش استقرار حاکمیت جمهور مردم بر سرنوشت خویش بود به ضد انقلاب یعنی بازسازی استبداد شد، همان سرنوشتی که برای مشروطیت و حاکمیت قانونی مصدق رقم خورد.

آقای بنی صدر که پیش از این بارها در باره خطر بازسازی استبداد هشدار داده و مردم را به استقامت خوانده بود در پیامی در ۲۲ خرداد ۱۳۶۰ خطاب به مردم، از جمله نوشت:

«مردم مسلمان ايران:

شما با راى قاطع خود مرا به رياست جمهورى انتخاب كرديد. اينك از خود بپرسيد اگر اينجانب با توقعات قدرت گرايان هم آهنگى مى‏كردم، آيا در وضعى كه مرا قرار داده‏ اند، قرار مى‏گرفتم؟ اگر زبان شما نميشدم واعتراض نميكردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما گزارش نميكردم، اگر هر چه واقع ميشد را قانونى ميشمردم، اگر... با من اينطور رفتار مي كردند؟

به دين خود و رأى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه توانستم كوشيدم. بسيارى از جريانها را بموقع مطلع شدم وهشدار دادم. صدايم را در قيل وقال‏هاى جوسازان گم كردند واينك نيز مثل جدم حسين ابن على (ع) آنچه از خطرها كه مى‏بينم براى شما پيش بينى مي كنم:
از سه شعار انقلاب اسلامى: استقلال آزادى جمهورى اسلامى هيچ محتوايى بجاى نخواهند گذارد

... «روزى محكومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنايت ها كه به نام تو نمي كنند. امروز و فردا بيشتر از امروز خواهند گفت: اى اسلام چه جنايت‏ ها كه به نام تو نمي كنند. چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت كه به نام اين دين تا يك قرن كسى نتواند حرفى بزند و دعوتى به حق كند ...

... بگمان اينجانب راه چاره آسان است، به شما مردم همواره سخنم اين بوده است:

روزى كه به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود. با ارتشيان صحبت كردم به آنها گفتم شما به خود باور كنيد و مي توانيد دشمن را متوقف كنيد و بشكنيد. آنها از اين جانب پذيرفتند، عمل كردند و موفق شدند. حالا هم به شما مردم مي گويم شما به توانائى خود باور كنيد. تسليم جو سازان و چماق داران نشويد. استقامت كنيد. راه هاى استقامت را شما خود در گذشته يافته ‏ايد و اين بار نيز مي توانيد بيابيد...

... با كمال صداقت وضعى را که مي بينم براى شما شرح دادم. به شما مي گويم، اگر امروز كه هنوز وقت باقى است نايستاديد و استبداد را كه هنوز قوام نگرفته دفع شر نكرديد و استبداد با سلطه خارجى پيوند قطعى پيدا كرد، همه آنچه را كه گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و ...».

هموطنان،

امروز، در نظام ولایت مطلقه فقیه با حاکمیت استبدادی، نقض آزادی وتمامی حقوق؛ حقوق انسان،حقوق شهروندی،حقوق ملی،حقوق جامعه به عنوان جزئی از جامعه جهانی و نیز حقوق طبیعت رویه است، رویه ای که همراه با نقض استقلال حیات ملی را با خطر جدی مواجه کرده است.

چاره چیست؟ " تسلیم قضا و قدر" شدن؟ "قضا و قدری" که با سلطه خارجی پیوند پیدا کرده است.

راه چاره آسان است. راه حل تنها در دست مردم ایران است، به شرط آنکه به توانایی های خود باور بیابند و بدان عمل کنند. پاد زهر استبداد، حقوقمند شدن و پایبندی به حقوق و محترم شمردن آن و تن ندادن به بازی استبداد است.

مجامع اسلامی ایرانیان،
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳
dabirkhaneh @majame.com


در این رابطه