آگهی مراسم گرامیداشت جانباختگان کشتار ۱۳۶۷

                                                  Koshtar-67-1